ZOC 7.10.1

ZOC 7.10.1

EmTec Innovative Software – 3,9MB – Shareware – Windows Mac
ZOC is a popular terminal emulator and telnet client that supports telnet, modem, SSH 1 and 2, ISDN, serial, TAPI, Rlogin and other means of communication. Its terminal emulator supports Xterm emulation with full colors, meta-keys, mouse support, and local printing; VT102, VT220, and several types of ANSI; and Wyse, TVI, TN3270, and Sun's CDE. Unique features include full keyboard remapping, REXX scripting, and support for connecting to named pipes.

Tổng quan

ZOC là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi EmTec Innovative Software.

Phiên bản mới nhất của ZOC là 7.22.1, phát hành vào ngày 12/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/08/2007.

ZOC đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 3,9MB.

ZOC Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ZOC!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
EmTec Innovative Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại